Assignatura 1r batxillerat. Aquesta matèria té un sentit integrador i finalista que pretén ajudar a tot l'alumnat a bastir els fonaments necessaris per observar i interpretar el món amb una mirada científica